Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N  vzniklo v roku 2001 a jeho hlavným cieľom je sociálna inklúzia osôb s duševným ochorením. V roku 2004 Združenie OPORA G+N zriadilo zariadenie sociálnych služieb Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, v ktorom ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje tri druhy sociálnych služieb:

●  Zariadenie podporovaného bývania – pobytová forma, celoročná

●  Rehabilitačné stredisko – ambulantná forma, denná

●  Denný stacionár – ambulantná forma, denná

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie je zariadenie koedukované, komunitného typu. Zámerom združenia OPORA G+N je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na skvalitnenie života duševne chorých osôb a zlepšenie starostlivosti o nich. Spoločným cieľom všetkých sociálnych služieb poskytovaných v Dome duševného zdravia – špecializované zariadenie je aktivizácia vnútorných schopností osôb s duševným ochorením na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, predchádzanie a zabraňovanie prehlbovania duševnej choroby, poskytovanie informácií o možnostiach riešenia hmotnej a sociálnej núdze, podpora prijímateľov sociálnych služieb pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci s úmyslom znížiť potrebu ďalšej psychiatrickej starostlivosti a ich inklúziu do bežného života.