UPOVEDOMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY